PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE NOWYCH STAWEK ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na najbliższej sesji Rada Miejska Stronia Śląskiego zajmie się rozpatrzeniem projektu uchwały Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Powyższe spowodowane jest dokonaniem analizy w zakresie kosztów ponoszonych przez gminę na gospodarkę odpadami i dochodów na które składają się wpłaty od właścicieli nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Analiza ta przedstawia się następująco: na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składa się:

odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
obsługa administracyjna systemu,
edukacja ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Istotną zmianą, która ma wpływ na wysokość stawki jest to, że podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 tonę odebranych odpadów. Do tej pory było rozliczenie ryczałtowe. Zmianie uległa również częstotliwość odbioru niektórych frakcji odpadów, co też w konsekwencji ma przełożenie na wysokość kosztów.

Należy zaznaczyć, że od dnia 1 grudnia 2019 r. ustawodawca wprowadził limity kwotowe za poszczególne pojemniki, które uległy znacznemu obniżeniu (porównanie przedstawia tabela poniżej). Powoduje to znaczne uszczuplenie dochodów, które zasilają system.

POJEMNIK:

stawka od 01.12.2019 r.

stawki przed zmianą

zmieszane

segregowane

80 l

3,90 zł

34,00 zł

24,00 zł

120 l

5,80 zł

50,00 zł

36,00 zł

240 l

11,70 zł

100,00 zł

72,00 zł

1100 l

54,00 zł

220,00 zł

180,00 zł

 

W miesiącu grudniu 2019 r. z terenu Gminy Stronie Śląskie zostało odebranych 304,030 tony odpadów, w miesiącu styczniu 2020 r. – 270,250 ton. Faktura wystawiona przez firmę Komunalnik za miesiąc grudzień 2019 została wystawiona na kwotę 193 727,92 zł, za styczeń 2020 r. – 172 203,30 zł.

Dotychczas gmina otrzymywała zryczałtowane rozliczenie, tak jak mówiła cena przetargowa (faktura za listopad 2019 r. – 162 833,35 zł). Nowa ustawa zobowiązuje samorządy do rozliczeń za konkretną ilość odebranych śmieci. Od grudnia 2019 roku musimy pamiętać, że za większą ilością odpadów, będziemy ponosić większe koszty. Cena zaoferowana w przetargu przez firmę Komunalnik za tonę odebranych odpadów wynosi 637,20 zł brutto. Zatem wyliczenie na przykładzie miesiąca grudnia 2019 r. w zakresie kosztów systemu      i dochodów w postaci wpłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości przedstawia się następująco:

a) koszty: 304,030 t x 637,20 zł = 193 727,92

b) dochody : 114 899,60 zł

Podsumowanie: 193 727,92 zł – 114 899,60 zł = 78 828,32 zł – kwota brakująca do zapłaty faktury za miesiąc grudzień 2019 r.

Koszty wymienione wyżej zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach muszą być w całości pokrywane z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym opłaty muszą wzrosnąć, ponieważ system nie zbilansuje się w przypadku utrzymywania stawek opłat na dotychczasowym poziomie. Na podstawie wyżej przygotowanej analizy, proponowane będą następujące wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, w przypadku posiadania przydomowego kompostownika.

Wykonanie powyższej analizy potwierdziło, że należy dokonać urealnienia stawki opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi, poprzez jej podniesienie do powyższej kwoty.

Informuje się, że w przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim w/w uchwały każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej
w zawiadomieniu. W związku ze zmianą wysokości opłaty, mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

21.02.2020
powrót