Zmiany w sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Zmiany w sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za ubiegły rok w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Dla zdecydowanej większości organizacji będzie to 31 marca 2020 r.
Od 2019 r. organizacje pozarządowe sporządzają sprawozdanie finansowe i podpisują je elektronicznie. Również wysyłka do właściwych urzędów odbywała się drogą elektroniczną. Organizacje, które prowadziły działalność gospodarczą przesyłały elektroniczne sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego, a organizacje, które nie prowadziły takiej działalności – wysyłały sprawozdanie do właściwego (ze względu na siedzibę ngo) urzędu skarbowego. Sprawozdania te różniły się ze względu na strukturę oraz format sporządzenia. Sprawozdania przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego sporządzanie były w tzw. strukturze logicznej, tj. specjalnym formacie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Organizacje pozarządowe, które nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, sporządzały sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej, tj. w postaci papierowego skanu (PDF) sprawozdania finansowego podpisanego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (ePUAP).


PRZYPOMNIENIE – z dniem 31 marca upływa termin sporządzenia i podpisana sprawozdania finansowego. Oznacza to, że sprawozdanie powinno być wytworzone i podpisane przez wszystkich do tego zobowiązanych – osoby sporządzającej dokument i wszystkich członków zarządu ngo. Proszę mieć na uwadze, że o ile urzędu skarbowe w ubiegłym roku mogły podchodzić z większą tolerancją do obowiązku wynikającego z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości (termin sporządzenia i podpisania), to w roku obecnym raczej pobłażania proszę się nie spodziewać. A w pliku elektronicznym widać daty poszczególnych działań.


Dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą w obecnym roku nie zmieniły się zasady sporządzenia sprawozdania finansowego. W dalszym ciągu składają sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej. Część organizacji do sporządzenia sprawozdania w strukturze logicznej może wykorzystywać programy księgowe, ale jest również możliwość użycia bezpłatnego narzędzia, które udostępnia Ministerstwo Finansów: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Dla organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, następują zmiany związane z formą sporządzanego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie w 2020 r. (za 2019 r.) musi zostać sporządzone w strukturze logicznej (czyli dokładnie tak samo, jak w przypadku sprawozdań ngo z działalnością gospodarczą). Odpowiednią formę sprawozdania opisano powyżej. Jeśli organizacja ma program księgowy, to prawdopodobnie umożliwi on odpowiednie zapisanie sprawozdania. Jeśli nie ma odpowiedniego programu, wykorzystuje narzędzie udostępnione przez Ministerstwo Finansów tj. https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Druga zmiana dotyczy, miejsca składania sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie (…)”. Tak więc nie wysyłamy już sprawozdania finansowego (po zatwierdzeniu przez upoważniony organ) do właściwego urzędu skarbowego.
Ministerstwo Finansów na stronie https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start umożliwia więc sporządzenie, podpisanie oraz wysłanie sprawozdania finansowego do KAS.


UWAGA – organizacje prowadzące uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów są zwolnione ze sporządzania sprawozdań finansowych.

Doradca
Andrzej Stachowia

04.02.2020
powrót