Budżet Obywatelski na 2020 rok

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE DO SKŁADANIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW:

OD 06 STYCZNIA 2020 R. DO 24 STYCZNIA 2020 R.

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok została zabezpieczona kwota w wysokości 120 000,00 zł. Zgłaszany do realizacji pojedynczy projekt inwestycyjny musi być większy niż 10 000 złotych i nie może przekroczyć kwoty 30 000 złotych. Przedsięwzięcie musi należeć do zadań własnych Gminy Stronie Śląskie. Warunkiem niezbędnym jest również to, żeby zadanie miało charakter inwestycji, która będzie realizowana na mieniu Gminy Stronie Śląskie.

Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie.

Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemnej od dnia 6 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) w godzinach pracy urzędu, na formularzu, który będzie dostępny w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem: http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem http://www.stronie.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

Należy zwrócić uwagę, że projekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane na terenie zarządzanym przez jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie. W przypadku, kiedy projekt ma być realizowany na mieniu Gminy Stronie Śląskie, przekazanym innemu podmiotowi, wymagana jest zgoda tego podmiotu na realizację projektu. Brak takiej zgody powoduje brak formalny zgłoszenia propozycji projektu i w takiej sytuacji zgłoszenie propozycji projektu podlega odrzuceniu.

Spośród zgłoszonych projektów spełniających ustalone wymagania, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, w drodze konsultacji społecznych, poprzez głosowanie, wybiorą projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku – w sprawie tej będą opublikowane dodatkowe informacje w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie znajdują się na stronie internetowej: http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem http://www.stronie.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Olszewski – Sekretarz Gminy Stronie Śląskie, tel. 74 8 11 77 51, e-mail: sekretarz@stronie.pl

Burmistrz Stronia Śląskiego

(-) Dariusz Chromiec

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok 2020.

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU.docx (18,66KB)

DOCXLISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH.docx (13,92KB)

HARMONOGRAM KONSULTACJI

L.p.

Opis czynności

Termin

1.

Kampania informacyjna.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wysokości środków na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2020 r., w tym minimalnej i  maksymalnej wysokości środków finansowych  przeznaczonych na realizację jednego projektu oraz o terminie zgłaszania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Od wejścia w życie uchwały 31 grudnia 2019 r.

2.

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego.

Od 6 stycznia 2020 r.

do 24 stycznia 2020 r.

3.

Weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego.

Od 27 stycznia 2020 r.

do 31 stycznia 2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy projektów.

Do 31 stycznia 2020 r.

5.

Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

Do 3 lutego 2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Burmistrza Stronia Śląskiego listy projektów.

Do 10 lutego 2020 r.

7.

Głosowanie nad propozycjami projektów

Od 17 lutego 2020 r.

do 6 marca 2020 r.

8.

Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych

Do 13 marca 2020 r.

9.

Ogłoszenie wyników konsultacji

Do 20 marca 2020 r.

PDFwyjaśnienia do BO2020.pdf (442,77KB)