Obowiązujące wzory deklaracji

OBOWIĄZUJĄCE DRUKI DEKLARACJI:

PDFDEKLARACJA DO-1 - zał 1 ZAMIESZKAŁE.pdf (256,34KB)

PDFdeklaracja DO-2 - NIEZAMIESZKAŁE.pdf (197,98KB)

PDFDEKLARACJA DO-3 - zał 3MIESZANE- Kopia.pdf (261,89KB)

 • Nowe druki deklaracji zawierać będą załącznik -DRUK A – dane współwłaścicieli nieruchomości, gdy nieruchomość posiada więcej niż 1 właściciela

PDFwspółwłaściciele.pdf (137,78KB)

Formularz deklaracji wypełnia właściciel:

 • nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, na której powstają odpady komunalne;
 • nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, czyli tzw. nieruchomości mieszanej;

Formularz deklaracji można pobrać:

 • ze strony internetowej pod adresem www.stronie.pl
 • w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 - biuro obsługi klienta pok. 1 (parter), bądź w pok. 4 (parter).

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można:

 • złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (w biurze obsługi klienta, pok. 1), lub
 • przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 57-550 Stronie Śląskie
 • przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Należy pamiętać, że w przypadku:

 • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. rozpoczęcie zamieszkiwania w nowym domu pod nowym adresem);
 • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 • zmiany danych będących podstawą do naliczenia wysokości należnej opłaty;

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podpisuje:
- współwłaściciel (posiadający pełnomocnictwo reprezentowania wszystkich współwłaścicieli)
- wszyscy współwłaściciele
- umocowany zarządca
- pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo do podpisywania
- zarząd wspólnoty
- inny podmiot uprawniony do działania w imieniu wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni
UWAGA: Za treść deklaracji i dane w niej zawarte odpowiada wspólnota mieszkaniowa, a nie osoba, która ją podpisała w imieniu wspólnoty.

W przypadku gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podpisana przez pełnomocnika podatnika należy pamiętać, iż pełnomocnictwo składane jest na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

Obowiązujące wzory pełnomocnictw:

 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

PDFUPL-1P.pdf (55,57KB)

 • odwołanie pełnomocnictwa składanego w postaci papierowej

PDFOPL-1P.pdf (66,79KB)

 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

PDFUPL-1.pdf (321,87KB)

 • odwołanie pełnomocnictwa składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje o konieczności złożenia pisemnej zgody przez firmy, które chcą pozostać w gminnym systemie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art.6c ust.2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. Z 2018 r., poz.1454 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,,przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnej zgody właściciela”.

W związku z powyższym Burmistrz Stronia Śląskiego informuje o konieczności złożenia pisemnej zgody potwierdzającej pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Brak złożenia pisemnej zgody skutkuje wstrzymaniem usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej w ramach obsługi zorganizowanej przez Gminę Stronie Śląskie od dnia 1 grudnia 2019 r.

W przypadku niezłożenia w/w dokumentu właściciel NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (firma) zobowiązany jest do podpisania umowy z innym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Na podstawie art.6 ust.5a Burmistrz Stronia Śląskiego będzie kontrolował posiadanie w/w umów i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych z firm, które nie przystąpiły do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów tych nie stosuje się – pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

DOCXzgoda-niezamieszkale.docx (15,15KB)

 

 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w sposób selektywny.
 2. Mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali odpadów proszeni są o składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie mu naliczona opłata podwyższona której wysokość uchwałą ustali Rada Miejska na poziomie nie niższym niż dwukrotna wysokość i nie wyższym niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej.
 4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
 5. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 7. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi śmierci mieszkańca. W takim przypadku można dokonać korekty w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia.
 8. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
 9. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla przyjętej w gminie Stronie Śląskie metody.