Budowa tężni solankowej w Stroniu Śląskim

ułożenie logotypów.jpeg

W dniu 20 maja 2019 r. Gmina Stronie Śląskie podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu o tytule: Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze. Nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001681.

Celem projektu jest:

- rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

 -zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Koszt kwalifikowalny: 35190 Euro, dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 29911,50 Euro, Budżet Państwa 1759,50 Euro, Wkład własny 3519,00 Euro.

Całkowite wydatki w projekcie leżą po stronie Partnera Wiodącego czyli Gminy Stronie Śląskie. Partnerem Projektu ze strony czeskiej jest Stare Mesto. Termin rzeczowej realizacji projektu to 30-06-2019 r.

Kluczowe działania w projekcie:

    1. Budowa miejsca odpoczynku przy szlaku gminnym "Wokół Stronia Śląskiego" w formie tężni solankowej.

    2. Wydanie materiałów promocyjnych w formie ulotki promującej szlak turystyczny "Wokół Stronia Śląskiego". Ulotka skupiać się będzie na zabytkach położonych wzdłuż tego szlaku. Promocja tężni jako miejsca odpoczynku na szlaku będzie elementem dodatkowym.

    3. Uroczyste otwarcie tężni - w ramach uroczystego otwarcia zaplanowano szerokie zaangażowanie obu partnerów. Zaplanowano wspólne przejście czeskich i polskich przewodników gminnym szlakiem pieszym "Wokół Stronia Śląskiego", zakończone przy nowej tężni małym poczęstunkiem.