Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenie wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy DOCDG 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (60,00KB), złożonego w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż alkoholu,

- zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli sprzedaż alkoholu będzie prowadzona w budynku wielorodzinnym,

- decyzję decyzję państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu; w przypadku kiedy zakład został już zatwierdzony i wpisany do rejestru, a nastąpiła zmiana podmiotu prowadzącego zakład, w takiej sytuacji SANEPID wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru dla nowego podmiotu.

W przypadku jeśli przedsiębiorca występuje o wydanie zezwolenia po raz pierwszy, przed wydaniem decyzji uiszcza podstawową opłatę za korzystanie z zezwolenia w danym roku w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu kalendarzowego. Opłaty te są różne w zależności od rodzaju alkoholu, tj:

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Przedsiębiorca, który w poprzednim roku kalendarzowym posiadał zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wnioskuje o nowe, wnosi opłatę uzależnioną od wartości sprzedanego alkoholu, która wynika z obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDANEGO ALKOHOLU. DOCDG 1a Oświadczenie o wartośc sprzedaży napojów alkoholowych.doc (35,00KB) Wysokość opłat przedstawia się następująco:

- A alkohol do 4,5% oraz piwo 525zł przy sprzedaży do 37 500 zł, jeśli sprzedaż przekroczyła 37 500 zł wartość sprzedanego alkoholu mnoży się x 1,4%,

- B alkohol powyżej 4,5% do 18% 525 zł przy sprzedaży do 37 500 zł, jeśli sprzedaż przekroczyła 37 500 zł wartość sprzedanego alkoholu mnoży się x 1,4%,

- C alkohol powyżej 18% 2 100 zł przy sprzedaży do 77 000 zł, jeśli sprzedaż przekroczyła 77 000 zł wartość sprzedanego alkoholu mnoży się x 2,7%.

 

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA WNOSZONA JEST NA RACHUNEK GMINY STRONIE ŚLĄSKIE https://stronie.pl/16/19/kontakt.html W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM OBJĘTYM ZEZWOLENIEM W TRZECH RÓWNYCH RATACH DO 31 STYCZNIA, 31 MAJA I 30 WRZEŚNIA.

W PRZYPADKACH NIE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDANEGO ALKOHOLU W ROKU POPRZEDNIM,  BĄDŹ NIETERMINOWEGO WNIESIENIA KOLEJNYCH RAT, ZEZWOLENIE WYGASA!

2. Procedura wydania zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu.

Zezwolenie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy posiadającego "stałe" zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych DOCDG.2 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych.doc (78,00KB). Do wniosku należy dołączyć:

  1. pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
  2. pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  3. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Urzędem Miejskim w Stroniu Śląskim.

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni. Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.