Głosowanie - Budżet Obywatelski na 2020 rok od 17-02-2020 godz.12.00 do 06-03-2020 godz.12.00. Aby zagłosować kliknij tutaj-->: Budżet Obywatelski - głosowanie

AKTUALNOŚCI

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje o konieczności złożenia pisemnej zgody przez firmy, które chcą pozostać w gminnym systemie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art.6c ust.2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. Z 2018 r., poz.1454 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,,przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnej zgody właściciela”.

W związku z powyższym Burmistrz Stronia Śląskiego informuje o konieczności złożenia pisemnej zgody potwierdzającej pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Brak złożenia pisemnej zgody skutkuje wstrzymaniem usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej w ramach obsługi zorganizowanej przez Gminę Stronie Śląskie od dnia 1 grudnia 2019 r.

W przypadku niezłożenia w/w dokumentu właściciel NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ (firma) zobowiązany jest do podpisania umowy z innym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Na podstawie art.6 ust.5a Burmistrz Stronia Śląskiego będzie kontrolował posiadanie w/w umów i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych z firm, które nie przystąpiły do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów tych nie stosuje się – pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

DOCXzgoda niezamieszkałe.docx

 

 

worki segregacja.jpeg

 

Od 1 grudnia 2019 r. segregowanie odpadów po nowemu.

 

Od 1 grudnia 2019 r. w Gminie Stronie Śląskie nastąpi zmiana sposobu segregowania odpadów komunalnych poprzez dostosowanie do wspólnego systemu segregacji, który obowiązywał będzie w całej Polsce na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017 r., poz.19). Od tej pory odpady będą dzielone na pięć frakcji :

 • pojemnik/worek niebieski - papier;
 • pojemnik/worek zielony - szkło;
 • pojemnik//worek żółty – metale i tworzywa sztuczne;
 • pojemnik brązowy – odpady ulegające biodegradacji
 • pojemnik czarny – odpady zmieszane, do którego wrzucamy wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym tj. zabrudzony papier i tekturę, mięso, kości, resztki wędlin, ości, zabawki bez elementów elektrycznych, tkaniny, ubrania, odpady higieniczne, odchody zwierząt, lustra, ceramikę, styropian itp.

 

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Dnia 6 sierpnia 2019 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), która weszła w życie 6 września 2019 r.

Poniżej kilka podstawowych informacji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w sposób selektywny.
 2. Mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali odpadów proszeni są o składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin składania nowych deklaracji to 22 listopada 2019 r., gdyż Gmina musi zdążyć wprowadzić nowe dane do systemu i na ich podstawie wyposażyć nieruchomości w nowe pojemniki/worki.
 3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie mu naliczona opłata podwyższona której wysokość uchwałą ustali Rada Miejska na poziomie nie niższym niż dwukrotna wysokość i nie wyższym niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej.
 4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
 5. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 7. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi śmierci mieszkańca. W takim przypadku można dokonać korekty w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia.
 8. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
 9. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla przyjętej w gminie Stronie Śląskie metody.

UWAGA!!!
PONOWNĄ DEKLARACJĘ  SKŁADAJĄ TYLKO WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY DO TEJ PORY NIE SEGREGOWALI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

 

 

 

 

UWAGA!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

 

1. INFORMUJEMY, IŻ ZBIÓRKA ODPADÓW SUCHYCH NA TERENACH WIEJSKICH ODBĘDZIE SIĘ:

 

12 WRZEŚNIA 2019 r

 

2. OSTATNIA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ODBĘDZIE SIĘ :

27 WRZEŚNIA 2019 – teren miasta

30 WRZEŚNIA 2019 – tereny wiejskie

 

 

W dniach 18 listopada oraz 29 listopada odpady wielkogabarytowe NIE BĘDĄ ODBIERANE – zmiana jest związana z nowymi warunkami umowy z dnia 31.05.2019 r.  zawartej z firmą EKOM Sp. z o.o., która świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Stronie Śląskie.

 

PODRZUCONE CZĘŚCI SAMOCHODOWE

Trwają czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia i ukarania sprawcy porzuconych odpadów przy ul. Dolnej w pobliżu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 Na miejscu dokonano przeszukania miejsca porzuconych odpadów pod kątem ujawnienia przedmiotów, ewentualnie dokumentów pozostawionych przez sprawcę wykroczenia. Z miejsca oględzin sporządzono także dokumentację fotograficzną. 

Na terenie Gminy Stronie Śląskie obserwuje się coraz większą liczbę warsztatów samochodowych, w których na „dziko” demontuje się części z samochodów. Wymontowane części są zbywane na rynku wtórnym, a te elementy, które nie nadają się już do sprzedaży np.: kokpity, tapicerka, zderzaki, można znaleźć porzucone w lasach na terenie całej gminy.

Prowadzenie nielegalnego demontażu lub punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji podlega karze pieniężnej od 10 000 do 300 000 złotych.

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

W związku z częstymi przypadkami wystawiania odpadów komunalnych wielkogabarytowych poza terminami zbiórek, informujemy, że pracownicy Straży Miejskiej będą kontrolować porządek wokół kontenerów, w celu wyeliminowania gromadzenia odpadów, w szczególności gabarytów, które negatywnie wpływają na wizerunek miasta i są składowane nielegalnie.

Mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych należy pozbywać się w wyznaczonych terminach i w wyznaczonych miejscach wskazanych w harmonogramie. Najbliższa zbiórka odbędzie się 27 września na terenie miasta oraz 30 września - na terenie wiejskim.

Poza terminem zbiórki odpady wielkogabarytowe należy wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Co ważne usługa ta jest darmowa, po stronie mieszkańca leży wyłącznie zorganizowanie transportu.

               Zdjęcie0281.jpeg Zdjęcie0282.jpeg Zdjęcie0285.jpeg

(zdjęcia wykonane przy ul. Ogrodowej oraz Hutniczej)

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018, poz. 1454 z późn. zm.), Burmistrz Stronia Śląskiego zawiadamia, że od dnia 01 lipca 2019r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr IX/55/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 31 maja 2019, poz. 3680) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.  Nowe stawki opłat wynoszą:

 

 • 18,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.
 • 25,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą :

POJEMNOŚĆ:

SELEKTYWNE:

ZMIESZANE:

80 l

24,00 zł

34,00 zł

120 l

36,00 zł

50,00 zł

240 l

72,00 zł

100,00 zł

1100 l

180,00 zł

220,00 zł

 

 Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.), każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W związku ze zmianą wysokości opłaty, Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nową deklarację należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną

nieruchomość (narodziny, zgony, zmiana sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane/ niesegregowane) lub zmiany innych danych, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

✓ Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie (15.01/15.03/15,05/15.07/15.09/15.11).

✓ W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc lipiec lub kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.07.2019 r.

✓ W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 ZMIANA STAWEK ZA ŚMIECI – CO JEST POWODEM WZROSTU CEN?

STAWKI.jpeg

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że wszystkie koszty gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez mieszkańców. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika  z konieczności dostosowania wysokości opłat do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wzrost stawek opłaty za odpady spowodowany jest znacznym wzrostem kosztów odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów. W drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Stronie Śląskie nie wyłoniono Wykonawcy, ze względu na zbyt wysoką cenę jaką zaoferowano. W związku z powyższym ogłoszono kolejny przetarg, gdzie wyłoniono Wykonawcę, który złożył najniższą cenowo ofertę w wysokości 977 000 zł. Umowa zawarta jest na okres sześciu miesięcy – 30.11.2019 r.

Informujemy, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 

WERYFIKACJA.jpeg

INFORMACJA DOTYCZĄCA WERYFIKACJI DANYCH W DEKLARACJACH O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w ,,deklaracjach śmieciowych” dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość.  

Apelujemy o uczciwe wywiązywanie się z obowiązku deklarowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami WSZYSTKICH osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.
Informujemy, iż obecnie trwają  kontrole złożonych deklaracji i oświadczeń pod kątem wskazanej w nich liczby mieszkańców.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Stronia Śląskiego wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://www.stronie.pl/2376/144/deklaracje.html

 

15.04.2019
powrót