Najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 znajdziesz tutaj: Narodowy Spis Powszechny 2021

PSZOK

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

prowadzony jest przez Gminę Stronie Śląskie.

 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odpadami, które mogą być przekazywane bezpłatnie do Punktu są:

 

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 1 Mg (tona) na rok, (wszystkie odpady będące pozostałością po remontach np.: deski, panele, regipsy, okna, drzwi, części ogrodzenia, muszle klozetowe, brodziki, umywalki, wanny, grzejniki)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 • zużyte opony – w ilości do 4 szt. na rok,
 • leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
 • papier i tektura – w każdej ilości,
 • metal – w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
 • szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,
 • opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
 • opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości.
 • odpady o kodzie 20 01 10 oraz 20.01.11 (odzież i tekstylia w tym obuwie)

Dostarczenie odpadów do punktu pozostaje w obowiązku mieszkańca.

Adres PSZOK:

przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Strachocin 38C, 57-550 Stronie Śląskie


GODZINY OTWARCIA PSZOK:

- w poniedziałki, piątki  w godzinach od 11.30 do 15.30

- w środy w godzinach od 14:00 do 18:00

- we wtorki i czwartki  w godzinach od 7.30 do 11.30
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

 

W PSZOK NIE PRZYJMOWANE są następujące rodzaje odpadów:

 •  zmieszane odpady komunalne;
 •  odpady zawierające azbest;
 •  części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 •  opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 •  sprzęt budowlany;
 •  zmieszane odpady budowlane (np. gruz betonowy z wełna, styropianem i deskami);
 •  urządzenia przemysłowe;
 •  odpady poprodukcyjne;
 •  odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 •  odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 •  butle gazowe;
 •  papa;
 •  okna plastikowe;
 •  gaśnice,
 •  wata szklana
 •  styropian.

 

1. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.

2. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

4. Do PSZOK mieszkańcy dostarczają odpady samodzielnie i na swój koszt.

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:

a) podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,

b) przekazywania odpadów zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego,

c) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania źródeł otwartego ognia,

d) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

 

1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.

2. Odpady powinny być umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach / kontenerach.

3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach.

4. Odpady ulegające biodegradacji należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera.

5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione.

6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:

a) odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),

b) odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),

c) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),

d) odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.),

9. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

10. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości).

11. Makulatura dostarczona do PSZOK powinna być związana.

08.04.2019
powrót