PSZOK

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

prowadzony jest przez Gminę Stronie Śląskie.

 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odpadami, które mogą być przekazywane bezpłatnie do Punktu są:

 

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 1 Mg (tona) na rok, (wszystkie odpady będące pozostałością po remontach np.: deski, panele, regipsy, okna, drzwi, części ogrodzenia, muszle klozetowe, brodziki, umywalki, wanny, grzejniki)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 • zużyte opony – w ilości do 4 szt. na rok,
 • leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
 • papier i tektura – w każdej ilości,
 • metal – w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
 • szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,
 • opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
 • opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości.
 • odpady o kodzie 20 01 10 oraz 20.01.11 (odzież i tekstylia w tym obuwie)

Dostarczenie odpadów do punktu pozostaje w obowiązku mieszkańca.

Adres PSZOK:

przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Strachocin 38C, 57-550 Stronie Śląskie


GODZINY OTWARCIA PSZOK:

- poniedziałek w godzinach od 7:00-15:00

- wtorek w godzinach od 7:00-15:00

- środa w godzinach od 9:00-17:00

- czwartek w godzinach od 7:00-15:00

- piątek w godzinach od 7:00-15:00

 

 

 

W PSZOK NIE PRZYJMOWANE są następujące rodzaje odpadów:

 •  zmieszane odpady komunalne;
 •  odpady zawierające azbest;
 •  części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 •  opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 •  sprzęt budowlany;
 •  zmieszane odpady budowlane (np. gruz betonowy z wełna, styropianem i deskami);
 •  urządzenia przemysłowe;
 •  odpady poprodukcyjne;
 •  odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 •  odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 •  butle gazowe;
 •  papa;
 •  okna plastikowe;
 •  gaśnice,
 •  wata szklana
 •  styropian.

 

1. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.

2. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

4. Do PSZOK mieszkańcy dostarczają odpady samodzielnie i na swój koszt.

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:

a) podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,

b) przekazywania odpadów zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego,

c) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania źródeł otwartego ognia,

d) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

 

1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.

2. Odpady powinny być umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach / kontenerach.

3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach.

4. Odpady ulegające biodegradacji należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera.

5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione.

6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:

a) odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),

b) odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),

c) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),

d) odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.),

9. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

10. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości).

11. Makulatura dostarczona do PSZOK powinna być związana.