Poziomy recyklingu, analizy

 Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów.

 

 

Rok

2017

2018

2019

2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.           [%]

 

 

 

45

 

 

 

40

 

 

 

40

 

 

 

35

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2017

2018

2019

2020

20

30

40

50

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2017

2018

2019

2020

45

50

60

70

 

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ STRONIE ŚLĄSKIE:

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

 

 

20,99

 

 

16

 

 

0

 

 

0

 

 

27

 

 

43

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

65

 

 

100

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia33) papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

8,02

 

14

 

14

 

17

 

18

 

17

 

PDFSPRAWOZDANIE 2017r..pdf (74,14KB)

PDFSPRAWOZDANIE 2018.pdf (94,55KB)

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454), w terminie do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:

  • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
  • potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
  • koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
  • liczbę mieszkańców;
  • liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12;
  • ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
  • ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Analiza sporządzona jest podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

PDFANALIZA 2018.pdf (4,29MB)

PDFanaliza 2019.pdf (5,23MB)

PDFAnaliza 2020.pdf (5,15MB)