Rejestr Działalności Regulowanej

Podstawa prawna

art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

Termin realizacji

 Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Zgodnie z art. 9ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej i oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa powyżej, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. pełnomocnictwo - w przypadku ustalenia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Tryb odwoławczy

 Wpis do rejestru działalności regulowanej wydawany jest w formie zaświadczenia od którego nie służy odwołanie.

 

Opłaty

 Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej - dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) oraz załącznikiem do tej ustawy:

 1. wysokość opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej wynosi 50,00 zł;
 2. wysokość opłaty skarbowej za dokonanie zmiany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie rozszerzenia zakresu działalności wynosi 25,00 zł;
 3. wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wynosi 17,00 zł.

 

Wniosek o wpis

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści

Uwagi

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Zakończenie działalności

 W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wykreślenie z rejestru

 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 1. stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
 1. stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w pkt 2 i 3 następuje w drodze decyzji.

Zakaz wykonywania działalności

 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

 1. przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niezgodne ze stanem faktycznym;
 1. przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 1. stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Przed wydaniem decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze postanowienia, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia. Decyzja, o której mowa powyżej, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

W przypadku wydania decyzji, o której mowa powyżej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.

Ponowny wpis do rejestru

 Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru z powodów:

 1. przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niezgodne ze stanem faktycznym;
 1. przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 1. stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
 1. stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCXWniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej.docx (14,12KB)

DOCXOświadczenie o spełnienieniu warunków.docx (13,33KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 2023.pdf (473,70KB)