Deratyzacja

DERATYZACJA– obowiązek właścicieli nieruchomości

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie przyjętym uchwałą Nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 r obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w terminach:

  1. od 15 kwietnia do 30 kwietnia,
  2. od 15 września do 30 września.

Określenie w regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku przeprowadzania deratyzacji również poza terminami określonymi w regulaminie.

Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie.

  1. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
  2. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.  

Uwaga!

Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny.