Wysokość opłat za odpady

Informujemy, że  opłaty za odpady komunalne wynoszą odpowiednio od 01.03.2024

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :

  28 zł miesięcznie za osobę od 1 marca 2024 r.

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy będą korzystać z przydomowych kompostowników, zostaną zwolnieni z części opłaty, stawka będzie wynosić:

25 zł miesięcznie za osobę od 1 marca 2024 r.

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE

Dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomość mieszana), a powstają odpady komunalne, dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w taki sposób, że:

1) w części nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy opłata wynosi 28,00 zł miesięcznie od mieszkańca, lub w przypadku posiadania kompostownika opłata wynosi 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca;

2) w części nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki:  

1) 1,20 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu do 100 m2,

2) 1,00 za m2 powierzchni użytkowej lokalu od 101 m2 do 500 m2,

3) 0,80 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu powyżej 500 m2.

 

Informujemy, że  opłaty za odpady komunalne wynoszą odpowiednio od 01.01.2022

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą :

POJEMNOŚĆ:

STAWKA MIESIĘCZNA:

120 l

13,00 zł

240 l

26,00 zł

1100 l

120,00 zł

 

RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY  DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY I INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  - została zniesiona w 2022 r.

Takie nieruchomości należy potraktować jak NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania zgodnie z wysokością określoną w deklaracji w terminach: 

 

- 15 luty

- 15 sierpnia

- 15 kwietnia

- 15 października

- 15 czerwca

- 15 grudnia

 

 

 

Opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kartą w Urzędzie Miejskim, przelewem na przypisane indywidualne konto bankowe bądź przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Stronie Śląskie:

11 9588 0004 0000 1850 2000 0390

W tytule należy podać : adres nieruchomości której opłata dotyczy, imię nazwisko właściciela, termin płatności

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty bazując na danych z deklaracji i zawiadomienia.

 

Wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony jeżeli na terenie nieruchomości zbierane są następujące frakcje odpadów: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów -  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.)