Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej

Zgodnie z Uchwałą nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. ustanowiono doroczne nagrody Burmistrza Stronia Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
Nagrody mogą być przyznawane właścicielom i współwłaścicielom oraz wspólnotom mieszkaniowym, posiadającym budynki mieszkalne lub usługowo – mieszkalne, lub na terenie których znajdują się obiekty małej architektury, będące ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz znaczenie dla historii obiektami kultury materialnej, godnymi upowszechniania i zachowania dla przyszłych pokoleń .
Komisja Konkursowa w składzie:
1. Pan Ryszard Suliński
2. Pan Zbigniew Frodyma
3. Pani Wiesława Czerwińska
dokonała wnikliwej analizy i spośród zgłoszonych ofert dokonała wyboru, przyznając jedną nagrodę za zajęcie II miejsca Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 46 - w wysokości 7500,00.
Nagrody za I i III miejsce nie przyznano.
   
Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

23.04.2013
powrót