Gospodarka odpadami

Burmistrz Gminy Stronie Śląskie informuje, że od dnia 1 grudnia 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stronie Śląskie świadczy firma:

 

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 

ul. Św. Jerzego 1 A

50-518 Wrocław

 

Odbierający odpady komunalne, tak jak dotychczas, wyposaży wszystkie nieruchomości w pojemniki na segregowane odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej. W zabudowie jednorodzinnej do gromadzenia wysegregowanych odpadów komunalnych będą wydawane worki w kolorach: niebieski, żółty i zielony oraz dwa pojemniki, tj. na bioodpady i na odpady zmieszane.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być zagospodarowywane w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, odpowiednio: w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania – odpady zmieszane, w kompostowni – odpady zielone, pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania – na składowisku.

 

 

 

 

08.03.2013
powrót