Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie; Rodzinne Ogrody Działkowe "Krokus" i "Pod Świerkiem"

Celem Polskiego Związku Działkowców jest zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz :

 • przywracanie terenów zielonych społeczeństwu,
 • ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów  ekologicznych otoczenia,
 • ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
 • poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby,
 • zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie,
 • propagowanie zdrowego stylu życia.

 

Adres siedziby:

 • Morawka, 57-550 Stronie Śląskie (ROD), Polska

Adres do korespondencji:

 • ROD "Krokus" Zbigniew Wodzyński, Żeromskiego 6F/2, 57-550 Stronie Śląskie
  • tel.: +48 664 520 224
  • e-mail: -
  • strona internetowa: www.pzd.pl
 • ROD "Pod Świerkiem"
  • kontakt: Józef Biernacki - Prezes, 602 399 337

Skład  Zarządu ROD "Krokus"

 • Zbigniew Wodzyński - Prezes
 • Małgorzata Studniarz - I Wiceprezes
 • Roman Chruśliński - II Wiceprezes
 • Anna Kaczmarek - Sekretarz
 • Barbara Żurowska - Skarbnik

 • Liczba członków organizacji: 348, liczba wolontariuszy: -
 • Forma prawna organizacji - stowarzyszenie, związek stowarzyszeń
 • KRS: 00000293886
 • Status organizacji pożytku publicznego (OPP) - tak
 • Data rejestracji: 16.06.2009 r.

Cele statutowe:

Polski Związek Działkowców jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych  ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony interesów swoich członków. PZD ma prawo używać własnego godła, hymnu, sztandarów, odznak i pieczęci. PZD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Organy zarządzające: Zarząd ROD, Okręgowy Zarząd, Krajowy Zarząd

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • ochrony i promocji zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego

data aktualizacji: 08.02.2021, Z. Wodzyński

logo-pzd.png