Budżet Obywatelski na 2019 rok

RUSZA IV EDYCJA
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW

 GMINY STRONIE ŚLĄSKIE DO SKŁADANIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW:

OD 2 LIPCA 2018 R. DO 31 LIPCA 2018 R.

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok została zabezpieczona kwota w wysokości 100 000,00 zł. Zgłaszany do realizacji pojedynczy projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł i przedsięwzięcie musi należeć do zadań własnych Gminy Stronie Śląskie. Warunkiem niezbędnym jest również to, żeby zadanie miało charakter inwestycji, która będzie realizowana na mieniu Gminy Stronie Śląskie. Z kwoty Budżetu Obywatelskiego wynoszącej 100 000,00 zł, 80 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie miasta Stronie Śląskie, natomiast 20 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich Gminy Stronie Śląskie.

Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie (pojedyncze osoby lub grupa mieszkańców za pośrednictwem swojego przedstawiciela) oraz organizacje społeczne mające siedzibę na terenie  Gminy Stronie Śląskie.

Zgłaszane projekty mogą obejmować cały teren Gminy Stronie Śląskie, część gminy, poszczególne miejscowości, sołectwa, miasto Stronie Śląskie, osiedla, ulice, itp.

Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemnej od dnia 2 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) w godzinach pracy urzędu, na formularzu, który będzie dostępny w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem: http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem http://www.stronie.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

W celu skutecznego zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego osoby zgłaszające zadanie powinny złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o autorach poszczególnych projektów.

Należy zwrócić uwagę, że projekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane na terenie zarządzanym przez jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie – mowa o Żłobku Miejskim, Przedszkolu Miejskim, Szkole Podstawowej, Zespole Szkół Samorządowych oraz Ośrodku Pomocy Społecznej. W przypadku, kiedy projekt ma być realizowany na mieniu Gminy Stronie Śląskie, przekazanym innemu podmiotowi, wymagana jest zgoda tego podmiotu na realizację projektu. Brak takiej zgody powoduje brak formalny zgłoszenia propozycji projektu i w takiej sytuacji zgłoszenie propozycji projektu podlega odrzuceniu.

Projekty zostaną poddane weryfikacji przez właściwe rzeczowo komórki Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod względem formalno-prawnym i merytorycznym. Ocenie będzie poddana również możliwość zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków finansowych, przeznaczonych na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

Spośród zgłoszonych projektów spełniających ustalone wymagania, stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, w drodze konsultacji społecznych, poprzez głosowanie, wybiorą projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku – w sprawie tej będą opublikowane dodatkowe informacje w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie znajdują się na stronie internetowej: http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem http://www.stronie.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Olszewski – Sekretarz Gminy Stronie Śląskie, tel. 74 8 11 77 51, e-mail: sekretarz@stronie.pl

Budżet Obywatelski zrealizujemy zgodnie z propozycjami i wolą mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Serdecznie zapraszam wszystkich stałych, pełnoletnich mieszkańców oraz organizacje społeczne z terenu Gminy Stronie Śląskie do składania propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

Od  2 lipca do 31 lipca 2018 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Składanie propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok 2019

Od 1 sierpnia do 17 sierpnia 2018 r.

Weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości przez właściwe rzeczowo komórki Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Od 27 sierpnia do 21 września 2018 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Głosowanie mieszkańców w konsultacjach dotyczących wyboru do realizacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2019 r.

Do 12 października 2018 r.

Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2019 r.

1. Formularz do zgłaszania propozycji projektów.
2. Zasady Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.