Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stronie Śląskie

Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U.2020.2028) Burmistrz Stronia Śląskiego zamieszcza poniżej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stronie Śląskie na okres 3 lat określoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z/s w Strachocinie i zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Podział odbiorców usług na taryfowe grupy jest następujący:

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Grupa 1

odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani wg wodomierza głównego

Grupa 2

odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza lokalowego

Grupa 3

odbiorcy usług, w tym gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22 u.z.z.w., rozliczani na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Grupa 1

odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wodomierza głównego, własnego lub urządzenia pomiarowego

Grupa 2

odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wodomierza lokalowego

Grupa 3

odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody

Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę:

  • w okresie od 7.08.2021 r. do 6.08.2022 r.:

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł:

- netto

- z podatkiem VAT

 

3,99

4,31

 

3,99

4,31

 

3,99

4,31

Opłata abonamentowa na odbiorcę  w zł/ m-c:

- netto

- brutto z podatkiem VAT

 

5,50

5,94

 

4,60

4,97

 

2,47

2,67

  • w okresie od 7.08.2022 r. do 6.08.2023 r.:

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł:

- netto

- z podatkiem VAT

 

4,01

4,33

 

4,01

4,33

 

4,01

4,33

Opłata abonamentowa na odbiorcę  w zł/ m-c:

- netto

- brutto z podatkiem VAT

 

5,57

6,02

 

4,68

5,05

 

2,51

2,71

 

  • w okresie od 7.08.2023 r. do 6.08.2024 r.:

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł:

- netto

- z podatkiem VAT

 

4,02

4,34

 

4,02

4,34

 

4,02

4,34

Opłata abonamentowa na odbiorcę  w zł/ m-c:

- netto

- brutto z podatkiem VAT

 

5,69

6,15

 

4,78

5,16

 

2,56

2,76

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki :

  • w okresie od 7.08.2021 r. do 6.08.2022 r.:

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Cena za 1m3 odebranych ścieków w zł:

- netto

- z podatkiem VAT

 

5,35

5,78

 

5,35

5,78

 

5,35

5,78

Opłata abonamentowa na odbiorcę  w zł/ m-c:

- netto

- brutto z podatkiem VAT

 

5,65

6,10

 

4,60

4,97

 

2,47

2,67

  • w okresie od 7.08.2022 r. do 6.08.2023 r.:

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Cena za 1m3 odebranych ścieków w zł:

- netto

- z podatkiem VAT

 

5,52

5,96

 

5,52

5,96

 

5,52

5,96

Opłata abonamentowa na odbiorcę  w zł/ m-c:

- netto

- brutto z podatkiem VAT

 

5,76

6,22

 

4,68

5,05

 

2,51

2,71

  • w okresie od 7.08.2023 r. do 6.08.2024 r.:

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Cena za 1m3 odebranych ścieków w zł:

- netto

- z podatkiem VAT

 

5,53

5,97

 

5,53

5,97

 

5,53

5,97

Opłata abonamentowa na odbiorcę  w zł/ m-c:

- netto

- brutto z podatkiem VAT

 

5,85

6,32

 

4,78

5,16

 

2,56

2,76

W załączeniu w formacie PDF: Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.70.237.2021 z dnia 19.07.2021 r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stronie Śląskie na okres 3 lat, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji i jej integralną część.

PDFdecyzja WR.RZT.70.237.2021.pdf (500,10KB)