Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Masyw Śnieżnika"

Adres siedziby:

Sienna 5c, 57-550 Stronie Śląskie

 • tel.: 74 813 09 43, kom.: +48 503 034 040
 • e-mail: kontakt@snieznik.pl
 • strona internetowa; fttp://snieznik.pl

Skład Zarządu

 • Ryszard Wojtaszek - Prezes
 • Agnieszka Gawron - Wiceprezes
 • Genowefa Biernacka  - Sekretarz, Skarbnik

 • Forma prawna organizacji - stowarzyszenie rejestrowane
 • KRS: 00336588
 • Data rejestracji: 2009 r.
 • Status organizacji pożytku publicznego (OPP) - nie

Obszar działalności

 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • turystyki i krajoznawstwa

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju regionu Masywu Śnieżnika, szczególnie w obszarze infrastruktury, zaplecza i organizacji turystki, sportu i rekreacji oraz masowej rozrywki, a także reprezentowanie interesów branży turystycznej wobec władz, urzędów i innych organizacji krajowych i zagranicznych.

Cele statutowe

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej, propagowanie idei rozwoju i promocji regionu Masywu Śnieżnika.
 • podejmowanie współpracy z przedstawicielami władz krajowych, wojewódzkich i lokalnych a także przygranicznych rejonów Republiki Czeskiej w realizacji swoich celów
 • wspomaganie działań inwestycyjnych, rozwoju infrastruktury, wspomaganie inwestorów w zakresie programów pomocowych
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, 
 • organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych,
 • wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
 • współpraca z ekspertami, innymi organizacjami o podobnych ideach, zajmowanie się szeroko rozumianą promocją i lobbingiem,
 • służenie doradztwem prawnym dla lokalnych gestorów obiektów noclegowych, gastronomicznych, sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych w kształtowaniu ich wizerunku i dostarczaniu wszelkich potrzebnych informacji dotyczących branży turystyki, sportu i rekreacji,
 • promowanie zdrowego trybu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji w zakresie jak najmniejszej uciążliwości dla
 • środowiska naturalnego i w zgodzie z zasadami ochrony przyrody,
 • inicjowanie publikacji w prasie i mediach,
 • prowadzenie działalności opiniotwórczej i podejmowanie inicjatyw w tworzeniu prawasprzyjającego rozwojowi ośrodków i obiektów noclegowo-gastronomicznych, narciarskich, turystycznych i rekreacyjno-sportowych,

 

MasyySnieznika.jpeg

data aktualizacji: 25.01.2021, R. Wojtaszek