Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej

Adres siedziby:

 • Kościuszki 25/1a, 57-550 Stronie Śląskie
 • tel.:74 814 15 16, 74 814 11 16, +48 695 582 852
  • e-mail: piotr.foremnik@wp.pl; saiis@onet.pl
  • facebook: Niepubliczne-Przedszkole-Bajlandia-Bolesławów

Skład  Zarządu:

 • Irena Foremnik - Prezes
 • Henryk Cyganik - Skarbnik
 • Jerzy Witek - Członek Zarządu

 • Liczba członków organizacji: 550, liczba wolontariuszy: 5
 • Forma prawna organizacji - stowarzyszenie rejestrowane
 • KRS: 0000176022
 • Data rejestracji: 16 października 2003 r.
 • Status organizacji pożytku publicznego (OPP) - nie

Celem Stowarzyszenia jet prowadzenie walki z bezrobociem i doskonalenie kwalifikacji zawodowych, praca z młodzieżą oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach.

Obszary działalności:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • działalności na rzec integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalności charytatywnej
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • ochrony i promocji zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • turystyki i krajoznawstwa
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Działalność organizacji pozarządowej

 • Prowadzenie niepublicznego przedszkola "Bajlandia"
 • Program POPŻ - współpraca z Bankiem Żywności we Wrocławiu
 • Realizowanie programów dla osób niepełnosprawnych
 • Realizowanie projektów  Urzędu Marszałkowskiego
 • Realizacja projektów z Funduszy EU

 

data aktualizacji: 05.02.2021, I. Foremnik

saiis.jpeg