Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze/Oddział Stronie Śląskie

Adres siedziby:

Kościuszki 37b, 57-550 Stronie Śląskie

 • tel.: 74 814 13 79, kom.: +48 603 396 424
 • e-mail: pttk@pttk-stronie.pl
 • strona internetowa; www.pttk-stronie.pl

Skład Zarządu

 • Jan Kluza - Prezes
 • Antoni Cygan - Wiceprezes
 • Maria Bobko - Skarbnik
 • Danuta Maciejczak-Król -Sekretarz
 • Henryk Łyp - członek

 • Forma prawna organizacji - stowarzyszenie rejestrowane
 • KRS: 0000129139
 • Data rejestracji: 03.09.2002 r.
 • Status organizacji pożytku publicznego (OPP) -
 • Liczba członków organizacji - 59

Obszar działalności

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • turystyka i krajoznawstwo

PTTK O/Stronie Śląskie zajmuje się kompleksową obsługą grup turystycznych oraz świadczeniem profesjonalnych usług przewodnickich (doświadczeni przewodnicy sudeccy PTTK posiadający aktualne uprawnienia).

Cele statutowe

 • krzewienie oraz propagowanie celów PTTK - idei ruchu turystycznego
 • promowanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych Polski, Kotliny Kłodzkiej i gminy
 • działanie na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu a także obiektów zabytkowych
 • promowanie i propagowanie historii, postaci historycznych zasłużonych dla ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków
 • organizowanie i wspieranie przedsięwzięć turystycznych i krajoznawczych
 • rozwijanie różnorodnych form rekreacji i sportu w powiązaniu  z imprezami turystycznymi
 • organizacja szkoleń kadry PTTK - przewodników, instruktorów turystyki, pilotów wycieczek

Informacja na temat działalności organizacji

Prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych umożliwiających pozyskanie środków na realizację celów i zadań statutowych PTTK.

logo_pttk_jpg.jpeg

data aktualizacji 18.02.2021 D. Maciejczak-Król