Deklaracje

Formularz deklaracji wypełnia właściciel:

  • nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej położonej na terenie Gminy Stronie Śląskie, na której powstają odpady komunalne;
  • nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, czyli tzw. nieruchomości mieszanej;

Formularz deklaracji można pobrać:

  • ze strony internetowej pod adresem www.stronie.pl
  • w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 - biuro obsługi klienta pok. 1 (parter), bądź w pok. 4 (parter).

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można:

  • złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (w biurze obsługi klienta, pok. 1), lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 57-550 Stronie Śląskie
  • przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Należy pamiętać, że w przypadku:

  • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (np. rozpoczęcie zamieszkiwania w nowym domu pod nowym adresem);
  • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
  • zmiany danych będących podstawą do naliczenia wysokości należnej opłaty;

właściciel nieruchomości winien w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację.

Właściciel nieruchomości ma również prawo do złożenia korekty deklaracji, która ma celu poprawienie błędu popełnionego przy poprzednim sporządzaniu deklaracji. Może dotyczyć każdej pozycji deklaracji, jak np. dane osoby składającej deklarację, dane adresowe, czy pozycji dotyczącej deklarowanych podstaw obliczenia opłaty.

PDFdeklaracja-dla mieszkańca.pdf

PDFdeklaracja-dla prowadzących działalnośc.pdf

08.04.2019
powrót