Wysokość opłat za odpady

Informujemy, że wysokość opłaty za odpady komunalne wynoszą odpowiednio:

 

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :

  • - 18 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 

  • - 25 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą :

POJEMNOŚĆ:

SELEKTYWNE:

ZMIESZANE:

80 l

24,00 zł

34,00 zł

120 l

36,00 zł

50,00 zł

240 l

72,00 zł

100,00 zł

1100 l

180,00 zł

220,00 zł

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania zgodnie z wysokością określoną w deklaracji w terminach: 

 

- 15 stycznia

- 15 lipca

- 15 marca

- 15 września

- 15 maja

- 15 listopada

 

 

Opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kasie Urzędu Miejskiego, przelewem na przypisane indywidualne konto bankowe, przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Stronie Śląskie: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010

 

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty bazując na danych z deklaracji i zawiadomienia.

 

05.04.2019
powrót